BOLDOG SÁNDOR ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra.

A diákönkormányzat működését a 2011. évi CXC. törvény határozza meg, az ezekben nem szabályozott kérdésekben - tekintettel a helyi sajátosságokra - jelen SZMSZ a meghatározó.

A diákönkormányzat szervezeti felépítése:

 

 
   

A szakbizottságok száma és jellege az éves program szerint változhat.

A diákönkormányzatba két módon juthatnak a diákság képviselői:

Delegálással: osztálytitkárok (3.-8. osztályig. Az 1-2. osztály képviselői a diákönkormányzatban megfigyelőként vehetnek részt.)

Választással: minden tanév utolsó heteiben diákvezetői választásokat tartunk. 6 képviselői helyért folyhat a versengés.

A választás szabályai:

Minden tanuló választható és választó.

A választás időpontját a régi diákönkormányzat vezetője írja ki.

Jelölt az a tanuló lehet, aki legalább 5 diáktársának támogató nyilatkozatát a megadott határidőig megszerzi és a diákönkormányzat vezetőjének leadja.

A jelöltek állításának határideje után 3 fős választási bizottságot hoz létre a diákönkormányzat (ezt 8.-os tanulók alkossák).

A választási bizottság elkészíti és a választás napján kellő számban eljuttatja az osztályokhoz a szavazólapokat, melyen a képviselőjelöltek nevei ábécé sorrendben szerepelnek.

A választási bizottság a megadott határidő lejártával begyűjti, számlálja és összesíti a szavazatokat, majd átadja a diákönkormányzat tanár támogatójának, aki eredményt hirdet.

A szavazólapokat 1 hétig meg kell őrizni!

Az új diákönkormányzat megalakulása:

A delegálással és választással kialakuló 12 fős diákönkormányzat választott képviselői közül a tanév végi alakuló ülésén titkos szavazással, egyszerű többséggel vezetőt választ, valamint (legkésőbb szeptember 10-ig) felosztják a választottak között a szakbizottság-vezetői feladatokat. A megválasztott vezető a képviselők közül maga választja ki helyettesét.

A diákönkormányzat működése:

A megbízatások teljesítését szükség szerint, de legfeljebb félévente felülvizsgálják. A diákönkormányzati tagok rendszeresen részt vesznek az iskolai diákönkormányzat ülésein, amelyeken módjuk van véleményt nyilvánítani, társaik véleményét tolmácsolni, az ott elhangzottakat diáktársaik felé továbbítani.

Részt vesznek továbbá iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

A diákönkormányzat munkáját a patronáló nevelő segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében.

A diákönkormányzat és az iskola együttműködése:

A tagintézmények DÖK vezetői minden év elején maguk közül választanak egy személyt, aki kapcsolatot tartja a diákság és az intézményvezetés között.

A diákönkormányzat az iskola szervezete. Munkaprogramja, tevékenysége nem lehet ellentétben az iskola céljaival.

A diákönkormányzat pedagógus támogatója az intézményvezetőség tagja.

A tantestületnek egyetértési joga van a diákönkormányzat munkaprogramjával, működésével kapcsolatban.

Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, amelyet évenként legalább 2 alkalommal össze kell hívni. Az évi rendes diákközgyűlés összehívásának ideje minden év szeptember és május hónapja. A diákközgyűlés a rendes közgyűléseken túl rendkívüli esetben is összehívható. Az évi rendes diákközgyűlések összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója kezdeményezheti.

A diákközgyűlés – az iskolai diákönkormányzat döntése alapján – küldöttközgyűlésként is megszervezhető.

A szeptemberi diákközgyűlésen a diákvezetők ismertetik, a közgyűlés pedig elfogadja éves programjukat. Az évi rendes diákközgyűléseken a diákok és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, a tanulói kötelességek teljesüléséről.

A diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt:

·         saját működéséről,

·         a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,

·         hatáskörei gyakorlásáról,

·         egy tanítás nélküli munkanap programjáról,

·         az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről,

·         a tájékoztatási rendszer (honlap, iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztősége tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról.

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola egyébként rendeltetésszerű működését.

 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,

d) a házirend elfogadása előtt.

 Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.

A diákönkormányzat jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz törvényességi kérelmet nyújthat be.

A Diákönkormányzat pénzkezelési szabályzata

A DÖK pénzügyi keretének felhasználását minden tanév első Diákközgyűlésén ismertetni kell és elfogadásra kell előterjeszteni.

A DÖK pénzügyi ciklusa adott év június 1-től a következő év június 1-ig tart.

A választások lezárulta után a leköszönő diákvezetőség átadja a pénztárat (átadás-átvételi jegyzőkönyvvel) az új vezetőségnek.

Egy pénzügyi beszámoló keretén belül tájékoztatást kapnak, hogy milyen összeggel vették át a pénztárat, milyen működésre fordított költségeik voltak, milyen bevételeket produkáltak.

A pénztárért, a szabályos pénzkezelésért és adminisztrációért egyszemélyi felelős személy a mindenkori DÖK patronáló nevelő. A DÖK patronáló nevelő nem rendelkezik a pénzeszközök felett, csupán kezeli azt. Arra joga csak a DÖK vezetőségének van.

A DÖK vezetőségének minden esetben írásbeli határozatot kell hozni (többségi szavazással) az aktuális pénzösszegek felhasználásáról. A DÖK vezető ellenjegyzése nélkül a határozat érvénytelen, a pénzeszköz nem használható fel.

 

 

Záradék

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség 2016. október 28-ai diákközgyűlésén elfogadta és benyújtotta a nevelőtestületnek jóváhagyásra.

Mezőnyárád, 2016. október 29.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com